U bent hier:Home Onderzoek Methoden van onderzoek

Methoden van onderzoek

Een compleet beeld van de leefbaarheid in Fryslân vereist een verscheidenheid aan benaderingen. Leefbaarheid kent bijvoorbeeld meerdere niveaus. Die van het individu, de lokale gemeenschap (zoals buurten, wijken of gemeente) en heel Fryslân. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) doet onderzoek naar zowel de feitelijke situatie op basis van cijfers als naar de ervaren situatie door de burgers zelf. Daarvoor zijn verschillende manieren van informatie verzamelen en onderzoektechnieken noodzakelijk.

Een overzicht van de geplande onderzoeken voor komend jaar staan beschreven in de onderzoeksagenda 2018

Beschikbare data en Frysk datalab
Het FSP gebruikt zoveel mogelijk beschikbare data van andere organisaties en overheden. Denk hierbij aan het CBS, GGD-onderzoeken, gegevens van gemeenten, de Kredietbank, UWV, Justitie, DUO en het Kadaster. Deze kunnen worden gebruikt voor koppeling, analyse en duiding. Daarnaast beschikt het FSP over een (open) online databank. Om de mogelijkheden voor het (her-)gebruik en ontsluiten van data te vergroten, is het FSP nauw betrokken bij het opzetten van een Friese data-infrastructuur (Frysk datalab), een samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven met onder ander de NHL/Stenden, UCF, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden.

Panel Fryslân en ontwikkelen van monitors
Voor de verschillende thema’s van leefbaarheid zijn monitors opgezet die in 2017 aangevuld en verder ontwikkeld worden. Deze monitors geven cijfers en feiten over veranderingen in de samenleving. Naast cijfers is er een Panel Fryslân, het online burgerpanel van het FSP met ruim 3500 inwoners van Fryslân. Zij krijgen vijf à zes keer per jaar een online vragenlijst waarin wij hun visie en mening vragen betreffende een breed scala aan onderwerpen gerelateerd aan leefbaarheid. Door de vragenlijsten over meerdere jaren te herhalen is het mogelijk trends te ontdekken. Voor de volledige informatie over de werving en respons van Panel Fryslân verwijzen wij u graag naar de onderzoeksverantwoording

Interviews en focusgroepen
Sommige onderwerpen vereisen een andere aanpak dan bijvoorbeeld vragenlijsten of het analyseren van beleidsstukken van gemeenten. Wanneer het gaat om achterliggende motivaties waarbij het hoe en waarom centraal staat wordt deze manier van informatie verzamelen toegepast. Hierbij wordt het gesprek aangegaan met stakeholders, experts en ervaringsdeskundigen.

Verspreiding resultaten
De resultaten van de onderzoeken die worden verricht door het FSP leiden tot korte en toegankelijke publicaties die actief worden verspreid, via een ‘attenderingsservice’, via de pers en gericht naar betrokkenen (bijvoorbeeld gemeenten). Tien keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief met de belangrijkste publicaties en de te verwachten onderzoeken in de maand erna. Alle publicaties worden op de website geplaatst. Daarnaast organiseren wij kennisbijeenkomsten en symposia, geven we presentaties om kennis verder te verspreiden en gaan we met belanghebbenden in gesprek.

Privacy
Het FSP is lid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de medewerkers hebben zich geconformeerd aan de gedragsregels van deze vereniging.