U bent hier:Home Over ons Organisatie

Organisatie

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is het onafhankelijke kennisinstituut in Fryslân dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Overheden, organisaties, bedrijven en burgers kunnen bij het FSP nieuwe inzichten en kennis ophalen om hun werk te verbeteren.

Missie
Het FSP versterkt de bestuurs- en beleidskracht in Fryslân met feiten over de ontwikkelingen en analyse van de leefsituatie van de Friezen.

Visie
Wat Friezen ervaren, vinden en doen, is belangrijk voor discussies en de beleids- en besluitvorming. Daarbij gaat het om de kwaliteit van hun leven, de mate waarin ze in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en veranderingen in hun leefsituatie. De integraliteit en effectiviteit van het beleid en de aanpak is gebaat bij analyses van verbanden bij grote thema’s en langdurige monitoring van trends en ontwikkelingen.

Bij het verwezenlijken van deze visie heeft het FSP als kernwaarden: betrouwbaar zijn, prikkelen, openheid en samenwerken.

Onze hoofdvraag is: hoe gaat het met de Friezen in veranderende omstandigheden?

Kernwaarden

 • Betrouwbaar:
  Het FSP gebruikt wetenschappelijke methoden en inzichten, heeft goed opgeleide mensen, gebruikt de juiste bronnen. Wat het FSP zegt berust op feiten, gedegen analyses en expertise.
 • Prikkelend:
  Het FSP levert stof tot nadenken en reageren. De feiten worden geduid, in een passende context gezet en halen de media. Het FSP laat zich voeden door haar omgeving om relevante vragen te kennen, maar maakt haar eigen keuzes en agendeert zo ook zelf.
 • Openheid:
  Het FSP werkt in principe met open data en alles wat het FSP publiceert is openbaar, gratis en voor iedereen vindbaar en toegankelijk. Hiervoor gebruikt het FSP zoveel mogelijk digitale publicatiemethoden en maakt het de gebruiker zo makkelijk mogelijk.
 • Samen:
  Het FSP werkt samen met alle relevante partijen, zowel in het formuleren van de vragen, het (her)gebruiken van data en kennis, het analyseren en publiceren. Ook intern staat samenwerking voorop, met gebruik van iedere kwaliteiten. We zijn een kleine organisatie in ontwikkeling en we helpen elkaar.

In het meerjarenplan staan onze uitgangspunten, ambities en werkwijze beschreven. Daarnaast geven wij hierin een korte vooruitblik van belangrijke ontwikkelingen in de komende jaren.

Adviesraad
Het Fries Sociaal Planbureau kent een brede Adviesraad waarin leden het Fries Sociaal Planbureau naar eigen inzicht en ervaring adviseren over de grote vraagstukken in Fryslân de komende jaren en de rol die het Fries Sociaal Planbureau hierin kan vervullen. Zij hebben een belangrijke rol bij het opstellen van de onderzoeksagenda. U vindt hier een overzicht van de leden van de Adviesraad.

Governance
In 2009 is door de MO-Groep de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) vastgesteld. Deze Governancecode geldt voor alle leden van MOGroep W&MD. In de Governancecode zijn afspraken vastgelegd voor goed bestuur, toezicht en verantwoording. De Governancecode bestaat uit principes en uitwerkingen. De principes kunnen worden gezien als algemeen gangbare, breed gedragen opvattingen over goed bestuur en toezicht. Het Fries Sociaal Planbureau heeft de code geïmplementeerd en past deze toe volgens het model Raad van Toezicht. Het Fries Sociaal Planbureau werkt in overeenstemming met de code. De leden van de Raad van Toezicht worden via hun benoeming gebonden aan de Governancecode van de MO W&MD. De Governancecode vormt een goed referentiekader voor het handelen van de bestuurders en toezichthouders.

De Raad van Toezicht van het Fries Sociaal Planbureau bestaat uit:

 • Jornt Ozenga, voorzitter – remuneratiecommissie
 • Wiebe Knobbe - lid
 • Ellen Offers – lid

Jaarverslag
Download hier ons jaarverslag 2016

Het FSP wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân.