U bent hier:Home Onderzoek Publicaties

Publicaties

Duurzame landbouw en het Friese landschap
10-10-2018

Inwoners van Fryslân geven een 8 voor het belang van duurzame voedselproductie. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 1828 leden van Panel Fryslân. De koers van schaalvergroting lijkt op z’n retour en  de roep om meer duurzame vormen van voedselproductie wordt groter. Het FSP onderzocht hoe inwoners van Fryslân denken over duurzame voedselproductie, de agrarische sector en het Friese landschap.

Particuliere hulp bij armoedebestrijding: veranderingen en beleid
09-10-2018

Lange tijd was hulp aan armen voorbehouden aan particuliere hulp: burgerlijke of kerkelijke liefdadigheid. Ook na de invoering van diverse armenwetten en de bijstandsuitkering in 1965 is particuliere hulp niet van het toneel verdwenen. Wel was de verwachting dat met de bijstandsuitkering en andere voorzieningen de hulp door particulieren naar de achtergrond verdwijnt. Dit uit zich ook in hoe armoedebestrijding grondwettelijk is geregeld: het verlenen van bijstand is een overheidstaak en kan niet aan liefdadigheid worden overgelaten. In de praktijk blijkt particuliere hulp alsnog belangrijk te zijn. Diverse publicaties van onder andere de ‘Voedselbank Nederland’ en ‘Knooppunt Kerk en Armoede’ laten zien dat het beroep op particuliere hulp in de laatste jaren is toegenomen. Het gaat hierbij om mensen die moeilijk rond kunnen komen en soms met problematische schulden kampen.

 
Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe
04-09-2018

Een grote meerderheid van de inwoners van de drie Noordelijke provincies geeft de leefbaarheid in hun woonomgeving een ruime voldoende. Wel ziet een deel van de Noorderlingen dat de leefbaarheid in de afgelopen twaalf maanden achteruit is gegaan. In Groningen (20%) is deze groep groter dan in Drenthe (14%) en Fryslân (13%). Dit verschil lijkt te maken te hebben met de schade aan woningen als gevolg van bodembeweging door de gaswinning. Groningers met zware aardbevingsschade ervaren vaker een achteruitgang in de leefbaarheid (32%) dan mensen met lichte schade (22%) en zonder schade (14%). En hoe zien Noorderlingen de toekomst?

Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden
11-06-2018

De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening. In de toekomst wordt ook bevolkingskrimp verwacht. Jongeren die opgroeien op een Waddeneiland kunnen een vmbo-opleiding en een onderbouw havo- of vwo-opleiding op het eiland volgen. Voor vervolgonderwijs moeten ze hun eiland verlaten. Sommige jongeren verlaten hun eiland op dat moment voorgoed, anderen keren na verloop van tijd weer terug. Voor een evenwichtige samenstelling van de bevolking is het van belang dat de eilanden voor jongvolwassenen aantrekkelijk blijven om te wonen en werken.

 

Zorg in Fryslân
31-05-2018

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg in Nederland door hervormingen vanuit de landelijke overheid. De achterliggende gedachte is dat de samenleving verandert en de zorg daarom anders georganiseerd moet worden. De verwachting is dat meer mensen  en beroep zullen doen op de zorg. Dit hangt samen met de vergrijzing en een stijgende levensverwachting. Zo is in 2030 één op de vier Friezen 65 jaar of ouder. Mede dankzij de zorg stijgt tegelijkertijd de levensverwachting van Friezen en blijven mensen langer gezond.

Pagina's